Redovisningskonsult

Yh-program 2 år 410 Yh-poäng
Stockholm Göteborg Distans
82 veckor heltid varav 21 veckor LIA / Praktik
Ansökningsperiod Distans: 2023-10-16—2023-11-30.
Utbildningsledare Stockholm: Monika Kageryd monika@ssb.se
Utbildningsledare Göteborg: Chandler Bosch chandler.bosch@medieinstitutet.se
Utbildningsledare Distans: Jacqueline Demir jacqueline.demir@ssb.se
Antagningsfrågor: Tel: 020–10 33 80 (mån, ons, fre: 10.00-12.00) antagning@ssb.se

Bli expert på bokföring, redovisning och ekonomistyrning

För dig som vill ha helhetsansvar inom löpande redovisningsarbete, bokslut och årsredovisning.

Den generella arbetskraftsbristen och bristen på ekonomer i synnerhet gör att arbetsmarknaden för Redovisningskonsulter ser mycket bra ut. Efterfrågan på redovisningsekonomer är större än tillgången de närmaste åren. Både inom det privata näringslivet och offentlig sektor väntas efterfrågan vara stor.

Auktoriserad redovisningskonsult

Titeln auktoriserad redovisningskonsult är en kvalitetsstämpel och ger en tydlig yrkesidentitet som professionell redovisningskonsult. Utbildningen uppfyller de teoretiska kunskapskraven för auktorisation i enlighet med SRF:s riktlinjer.

Bokföring, redovisning och ekonomistyrning

Utbildningen Redovisningskonsult på Stockholm School of Business ger dig kompetensen att:

 • självständigt och med helhetsansvar utföra praktiskt löpande redovisningsarbete
 • självständigt hantera bokslut och årsredovisningar
  upprätta bolagshandlingar och juridiska dokument, hantera moms och skatteregler
 • hantera komplexa besluts- och värderingsfrågor och analysera nyckeltal
 • analysera och ge välgrundade förslag i företags- och skattejuridiska frågor
 • hantera IT-system och automatiserade processer
 • budgetera, analysera, styra och planera, utföra beräkningar och upprätta kalkyler
 • kommunicera kundvärde och upprätta långsiktiga affärsrelationer
  ta affärsmässigt helhetsansvar i arbetet mot ökad kundnytta och lönsamhet

9 av 10 får jobb

Vi är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Vilket är en trygghet för dig som studerar här. Enligt uppgifter från YH-myndigheten har ungefär 9 av 10 ett kvalificerat jobb när de tar examen från en YH-utbildning.

Praktikperioder

Ungefär en tredjedel av studietiden gör du praktik på någon av de ledande företagen i branschen. Det ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och skapa ett stort nätverk. Läs mer här

Nära samarbete med branschen

Utbildningen är utformad för att möta de kompetenskrav och krav på yrkeskunnande inom bokföring, redovisning och ekonomistyrning som efterfrågas av arbetslivet. Utbildningen uppfyller också de teoretiska kunskapskrav för auktorisation som branschorganisationerna ställer.

Stockholm School of Business har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningens ledningsgrupp.

Välj platsbunden eller på distans

Utbildningen som är platsbunden till Göteborg och Stockholm, kan inte läsas på distans.
Utbildningen är på heltid och sker på plats i klassrum i respektive ort. Det är endast den renodlade distansutbildningen som går att läsa på distans.

Det här YH-programmet har även YH-Flexplatser

YH-Flex är en helt ny utbildningsform och vänder sig till dig som redan har kunskaper  om innehållet i ett YH-program. Du kan få tillgodoräkna dig dina tidigare kunskaper och hoppa över vissa kurser i YH-programmet och ändå få en full examen. YH-Flexplatser finns inte på Yh-programmet som ges på distans.

Så här går det till att söka YH–Flex

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN).


Alla studerande på våra utbildningar får fri tillgång till LinkedIn Learning, vilket ger ytterligare möjlighet till flexibel kompetensutveckling genom över 16 000 onlinekurser.

Efter examen kommer du bland annat att kunna arbeta som:

 • Redovisningskonsult
 • Redovisningsekonom
 • Redovisningsspecialist
 • Ekonomiansvarig, övrig

 

Innehåll

Redovisningskonsult

410 Yh-poäng

Affärsekonomi

20p / 4v

Kursens syfte är att behandla hur en affärsverksamhet använder ekonomiska modeller, marknadsstrategi och verksamhetsstrategi för att planera och styra företaget mot ökad lönsamhet och kundnytta.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om företagandets ekonomiska och samhälleliga villkor samt förmåga att ta ett affärsinriktat och affärsmässigt ansvar i yrkesrollen som Redovisningskonsult.

Beskattningsrätt 1

25p / 5v

Kursens syfte är att behandla skatterättens uppbyggnad, innehåll och tillämpning inom en näringsverksamhet.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om de tre förekommande inkomstslagen tjänst, kapital och näringsverksamhet samt förmåga att tillämpa skatterättsliga regler i yrkesrollen som Redovisningskonsult.

Beskattningsrätt 2

25p / 5v

Kursens syfte är att behandla det beskattningsrättsliga området med särsklid betoning på företagsbeskattning.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om svensk och internationell beskattningsrätt samt förmåga att analysera och ge välgrundade förslag i skatterättsliga frågor inom näringsverksamheter i
yrkesrollen som Redovisningskonsult.

Bokslut

25p / 5v

I Göteborg är kursen på 30 yhp
Kursens syfte är att behandla bokslutsarbete, komplexa värderingsfrågor och räkenskapsanalyser med hänsyn till lagrum och god redovisningsed.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om internkontroll samt förmåga att upprätta bokslut samt utföra räkenskapsanalyser och fatta beslut i komplexa värderingsfrågor i yrkesrollen som Redovisningskonsult.

Ekonomistyrning

20p / 4v

I Göteborg är kursen 30 yhp
Kursens syfte är att behandla ekonomistyrning och finansiell planering med hänsyn till lönsamhet. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om kapitalets kretslopp i ett företag samt förmåga att hantera komplexa beslutssituationer och att ta affärsmässigt ansvar i yrkesrollen som Redovisningskonsult.

Examensarbete

25p / 5v

I Göteborg är kursen på 30 YHP
Kursens syfte är att den studerande ska tillämpa, fördjupa och kombinera förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser samt utveckla analytisk förmåga genom att i grupp skriva ett arbete kring en frågeställning inom redovisningsområdet.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla förmåga att självständigt och i gruppsamverkan analysera och presentera ett arbete som belyser och ger lösningsförslag inom det område som uppdraget eller valt ämne omfattar.

Handelsrätt 1

25p / 5v

Kursens syfte är att behandla rättsordningens uppbyggnad samt hur affärsverksamheters ekonomiska förhållanden och transaktioner regleras inom handelsrätten.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om gällande rättsregler samt förmåga att tillämpa handelsrättsliga regler och tolka, granska och upprätta juridiska dokument och avtal i yrkesrollen som
Redovisningskonsult.

Handelsrätt 2

25p / 5v

Kursens syfte är att behandla det handelsrättsliga området med särskild betoning på ekonomiska förhållanden mellan affärsverksamheter.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla förmåga att tillämpa handelsrättsliga regler samt tolka, granska och upprätta bolagshandlingar i yrkesrollen som Redovisningskonsult.

Lärande i Arbete (LIA) 1

50p / 10v

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen som Redovisningskonsult.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom bokförings- och redovisningsarbete.

Lärande i Arbete (LIA) 2

50p / 10v

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen som Redovisningskonsult.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom bokförings-, redovisnings- och ekonomistyrningsarbete.

Löpande redovisning

30p / 6v

Kursens syfte är att behandla affärsredovisningens olika delar.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om ett företags löpande transaktioner samt förmåga att utföra grundläggande redovisningsarbete i affärs- och bokföringssystem i yrkesrollen som Redovisningskonsult.

Årsredovisning

20p / 4v

Kursens syfte är att behandla årsredovisningens olika delar, uppbyggnad och tillämpning inom olika företagsformer.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om formalian för en fullständig årsredovisning samt förmåga att sammanställa en årsredovisning med hänsyn till ett företags intressenter, gällande lagrum
och olika redovisningsprinciper i yrkesrollen som Redovisningskonsult.

Kompetensportfölj och entreprenörskap

10p / 2v

Kursens syfte är att behandla verktyg för självledarskap, lärande och professionell utveckling.

Löneadministration

20p / 4v

Ger grundläggande kunskaper om lagar och avtal som tillämpas för Löneberedning samt hur löneberäkningar genomförs.

Kursen innehåller praktiska lönekörningar såväl manuellt som med hjälp av ett relevant program samt rapportering till olika myndigheter, bl a Skatteverket, Kronofogden samt Försäkringskassan.

Vidare är målet att den studerande självständigt ska kunna genomföra lönearbetet samt lönerelaterade bokningar i redovisningsarbetet av lön.

Rådgivande projektledning för Redovisningskonsulter

20p / 4v

Kursens syfte är att behandla Redovisningskonsultens rådgivande roll i yrkesrollen samt ge kännedom om tolka automatiserade processer inom redovisningen och om olika typer av rapporter för ekonomisk uppföljning.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskap om den konsultativa processen, förmåga att tillämpa service och ett säljande arbetssätt i kundrelationer samt att den studerande ska utveckla kunskap om digitala lösningar för bokföring och redovisning samt förmåga att tolka och utvärdera systemgenererade ekonomirapporter.

Digitala verktyg och metoder

20p / 4v

Kursen ges endast i Stockholm
Kursen ger inblick i tillgängliga digitala verktyg kopplat till redovisningsrollen. Hur digitala verktyg skapar värde för avdelningen och organisationen samt hur de i praktiken används. Syftet med kursen är att studenten skall ha en god förståelse för vilka verktyg som finns att tillgå för en modern redovisningsfunktion. Förstå allt ifrån tillämpningsområden till implementation och hur man praktiskt använder dem. Exempel på smarta verktyg kan vara avancerade excel-funktioner (VBA), AI-baserad programvara, digitala assistenter, chattbotar eller övriga robotverktyg (RPA).

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:

1. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.
2. Särskild behörighet, som är specifik för utbildningen.

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 • Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning,
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskild behörighet för Redovisningskonsult

 • Svenska 2, eller motsvarande dokumenterad kunskap.
 • Matematik 2 (a, b eller c), eller motsvarande dokumenterad kunskap.

Saknar du full behörighet?

Om du inte uppfyller alla behörighetskraven kan du ansöka via något som kallas Reell kompetens eller Fri kvot. Läs mer här>>

Terminstider/LIA

Redovisningskonsult Stockholm

År 2022-2024
Start              Slut               Veckor           YHP
2022-08-22   2023-01-13   21                  105
2023-01-16   2023-06-16   22                  110
2023-08-07   2024-01-12   23                  115
2024-01-15   2024-05-03   16                  80

År 2023-2025
Start              Slut               Veckor           YHP
2023-08-21     2024-01-12     21        105
2024-01-15     2024-06-21     23        115
2024-08-12     2025-01-10     22        110
2025-01-13     2025-05-02     16        80

Redovisningskonsult Göteborg

År 2022-2024
Start              Slut               Veckor           YHP
2022-08-22   2023-01-13   21                  105
2023-01-16   2023-06-16   22                  110
2023-08-07   2024-01-12   23                  115
2024-01-15   2024-05-03   16                  80

År 2023-2025
Start              Slut               Veckor           YHP
2023-08-21     2024-01-12     21        105
2024-01-15     2024-06-21     23        115
2024-08-12     2025-01-10     22        110
2025-01-13     2025-05-02     16        80

Redovisningskonsult Distans

År 2023-2024
Start              Slut               Veckor           YHP
2023-01-16   2023-06-16   22                  110
2023-08-07   2024-01-12   23                  115
2024-01-15   2024-06-14   22                  110
2024-08-05   2024-11-15   15                  75

År 2024-2025
Start              Slut                 Veckor        YHP
2024-01-15   2024-06-16   22                  110
2024-08-12   2025-01-10   22                  110
2025-01-13 – 2025-06-20   23                  115
2025-08-11 – 2025-11-21   15                    75

LIA
Stockholm

År 2022-2024
Start              Slut                     Veckor YHP
2023-09-11   2023-11-17       10        50
2024-02-12   2024-04-19       10        50

År 2023-2025
Start              Slut                 Veckor        YHP
2024-09-16   2024-11-22     10                50
2025-03-11   2025-04-18     10                50

Göteborg

År 2022-2024
Start              Slut                  Veckor         YHP
2023-09-04    2023-11-10     10                50
2024-02-26    2024-05-03     10                50

År 2023-2025
Start              Slut                 Veckor        YHP
2024-09-18   2023-11-24     10                50
2025-02-24   2025-05-02     10                50

Distans

År 2023-2025
Start                    Slut                     Veckor         YHP
2024-02-12       2024-04-19          10                50 (preliminärt)
2024-09-02      2024-11-08           10                50 (preliminärt)

Distansupplägg

Informationen nedan gäller endast distansutbildningen. Utbildningarna som startar i Stockholm och Göteborg är på plats i klassrum och kan inte läsas på distans.

Distansutbildningen
Utbildningen är på heltid och innehåll, behörighet, antal yh-poäng och längden är identisk med de ortsbundna utbildningarna.

Innehåll: Se innehåll ovan
YH-poäng: 410 Yh-poäng
Längd: 2 år
Ansökningsperiod: 2023-10-16—2023-11-30
Utbildningsstart: 15 jan 2024

Distans
Utbildningen bedrivs på distans.

Fysiska träffar
Cirka 5 stycken träffar. Träffarna planeras av utbildningsledare och arbetsliv i samverkan. Träffarna genomförs antingen i Stockholm, Göteborg eller Malmö.

Utrustning
Vår distanspedagogik bygger på en aktiv medverkan och samspel mellan deltagare och lärare. För att delta i distansutbildningen behöver du därför:

 • nyare/modern dator med kamera samt hörlurar med mikrofon
 • tillgång till bredband snabbare än 10 Mbit/s
 • tillgång till en plats där du kan studera och vara med i onlinemöten under dagtid
 • kunna avsätta tid för heltidsstudier (upp till 40 timmar i veckan inkluderat självstudier,  lärarledd tid, gruppdiskussioner, digitala resurser etc.)

LIA (Lärande i arbete)
Stockholm School of Business finns idag  i Stockholm, Göteborg och Malmö och har starka relationer med arbetslivet i dessa regioner. Vid antagningen kommer utbildningsledaren för utbildningen därutöver att tillsammans med ledningsgruppen starta upp ett utökat nätverk utifrån de studerandes geografiska hemvist.

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Ange din e-post så påminner vi dig när ansökan öppnar.
Jag godkänner att mina uppgifter lagras.
Vi samarbetar med bland andra
Åhléns City / ALSO AB / Apoteket AB / Appelberg AB / Aramtis Headhunting / ATEA / Baby Shop Store STHLM AB / Beltrami Recruitment AB / Benify AB / Bik Bok AB / Bosch Rexroth AB / Cygate Sverige AB / ECIT / Euvic Sverige AB / Filippa K / Fortum Markets AB / Goava / Google / Happy socks / HM AB / ICA Sverige AB / Intersport AB / KGK / Lagerhouse / Learnifier AB / Lexicon / LINUM AB / Microsoft / Nordic Hotels / Panduro / Plantagen AB / Rahmqvist Group AB / REF Stockholm / Stadium AB / Stjänsäljarpodden / Stora Coop / Talentech AB / Telavox AB / Tele2 IoT AB / Viva Media Group AB / Willys / WISE / Work Shop The Retail Agency / Workbuster AB / Zodiac Sverige AB /