Redovisningskonsult

Yh-utbildning 2 år 410 Yh-poäng
Göteborg | Stockholm
82 veckor heltid varav 21 veckor LIA / Praktik
Ansökningsperiod: feb–maj 2022. Utbildningen startar hösten 2022.
Utbildningsledare Stockholm: Monika Kageryd monika@ssb.se
Utbildningsledare Göteborg: Desiree Johansson desiree@ssb.se
Antagningsfrågor: Stängt i juli. Tel: 020–10 33 80 (ons och fre: 10.00-12.00) antagning@ssb.se

Bli expert på bokföring, redovisning och ekonomistyrning

För dig som vill ha helhetsansvar inom löpande redovisningsarbete, bokslut och årsredovisning.

Den generella arbetskraftsbristen och bristen på ekonomer i synnerhet gör att arbetsmarknaden för Redovisningskonsulter ser mycket bra ut. Efterfrågan på redovisningsekonomer är större än tillgången de närmaste åren. Både inom det privata näringslivet och offentlig sektor väntas efterfrågan vara stor.

Auktoriserad redovisningskonsult

Titeln auktoriserad redovisningskonsult är en kvalitetsstämpel och ger en tydlig yrkesidentitet som professionell redovisningskonsult. Utbildningen uppfyller de teoretiska kunskapskraven för auktorisation i enlighet med SRF:s riktlinjer.

Bokföring, redovisning och ekonomistyrning

Utbildningen Redovisningskonsult på Stockholm School of Business ger dig kompetensen att:

 • självständigt och med helhetsansvar utföra praktiskt löpande redovisningsarbete
 • självständigt hantera bokslut och årsredovisningar
  upprätta bolagshandlingar och juridiska dokument, hantera moms och skatteregler
 • hantera komplexa besluts- och värderingsfrågor och analysera nyckeltal
 • analysera och ge välgrundade förslag i företags- och skattejuridiska frågor
 • hantera IT-system och automatiserade processer
 • budgetera, analysera, styra och planera, utföra beräkningar och upprätta kalkyler
 • kommunicera kundvärde och upprätta långsiktiga affärsrelationer
  ta affärsmässigt helhetsansvar i arbetet mot ökad kundnytta och lönsamhet

9 av 10 får jobb

Vi är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Det är därför inte så konstigt att ungefär 9 av 10 har ett kvalificerat jobb när de tar examen från oss.

Praktikperioder

Ungefär en tredjedel av studietiden gör du praktik på någon av de ledande företagen i branschen. Det ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och skapa ett stort nätverk. Läs mer här

Nära samarbete med branschen

Utbildningen är utformad för att möta de kompetenskrav och krav på yrkeskunnande inom bokföring, redovisning och ekonomistyrning som efterfrågas av arbetslivet. Utbildningen uppfyller också de teoretiska kunskapskrav för auktorisation som branschorganisationerna ställer.

Stockholm School of Business har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningens ledningsgrupp.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN). Se filmen om studiemedel

Vi följer riktlinjerna från FHM

Utbildningen genomförs utifrån de riktlinjer och råd som gäller från Folkhälsomyndigheten.

Efter examen kommer du bland annat att kunna arbeta som:

 • Redovisningskonsult
 • Redovisningsekonom
 • Redovisningsspecialist
 • Ekonomiansvarig, övrig

 

Utbildningens innehåll kan variera något beroende på vilken ort du studerar i.

Innehåll

Redovisningskonsult

410 Yh-poäng

Affärsekonomi

20p / 4v

Kursens syfte är att behandla hur en affärsverksamhet använder ekonomiska modeller, marknadsstrategi och verksamhetsstrategi för att planera och styra företaget mot ökad lönsamhet och kundnytta.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om företagandets ekonomiska och samhälleliga villkor samt förmåga att ta ett affärsinriktat och affärsmässigt ansvar i yrkesrollen som Redovisningskonsult.

Beskattningsrätt 1

25p / 5v

Kursens syfte är att behandla skatterättens uppbyggnad, innehåll och tillämpning inom en näringsverksamhet.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om de tre förekommande inkomstslagen tjänst, kapital och näringsverksamhet samt förmåga att tillämpa skatterättsliga regler i yrkesrollen som Redovisningskonsult.

Beskattningsrätt 2

25p / 5v

Kursens syfte är att behandla det beskattningsrättsliga området med särsklid betoning på företagsbeskattning.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om svensk och internationell beskattningsrätt samt förmåga att analysera och ge välgrundade förslag i skatterättsliga frågor inom näringsverksamheter i
yrkesrollen som Redovisningskonsult.

Bokslut

30p / 6v

Kursens syfte är att behandla bokslutsarbete, komplexa värderingsfrågor och räkenskapsanalyser med hänsyn till lagrum och god redovisningsed.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om internkontroll samt förmåga att upprätta bokslut samt utföra räkenskapsanalyser och fatta beslut i komplexa värderingsfrågor i yrkesrollen som Redovisningskonsult.

Ekonomistyrning

30p / 6v

Kursens syfte är att behandla ekonomistyrning och finansiell planering med hänsyn till lönsamhet.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om kapitalets kretslopp i ett företag samt förmåga att hantera komplexa beslutssituationer och att ta affärsmässigt ansvar i yrkesrollen som Redovisningskonsult.

Examensarbete

30p / 6v

Kursens syfte är att den studerande ska tillämpa, fördjupa och kombinera förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser samt utveckla analytisk förmåga genom att i grupp skriva ett arbete kring en frågeställning inom redovisningsområdet.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla förmåga att självständigt och i gruppsamverkan analysera och presentera ett arbete som belyser och ger lösningsförslag inom det område som uppdraget eller valt ämne omfattar.

Handelsrätt 1

25p / 5v

Kursens syfte är att behandla rättsordningens uppbyggnad samt hur affärsverksamheters ekonomiska förhållanden och transaktioner regleras inom handelsrätten.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om gällande rättsregler samt förmåga att tillämpa handelsrättsliga regler och tolka, granska och upprätta juridiska dokument och avtal i yrkesrollen som
Redovisningskonsult.

Handelsrätt 2

25p / 5v

Kursens syfte är att behandla det handelsrättsliga området med särskild betoning på ekonomiska förhållanden mellan affärsverksamheter.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla förmåga att tillämpa handelsrättsliga regler samt tolka, granska och upprätta bolagshandlingar i yrkesrollen som Redovisningskonsult.

Konsultativ projektledning för redovisningsekonomer

10p / 2v

Endast i Göteborg

Kursen syfte är att behandla den konsultativa aspekten av en
Redovisingskonsults arbete.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskap om den konsultativa processen samt förmåga att tillämpa service och säljande arbetssätt I kundrelationer.

Lärande i Arbete (LIA) 1

50p / 10v

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen som Redovisningskonsult.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom bokförings- och redovisningsarbete.

Lärande i Arbete (LIA) 2

50p / 10v

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen som Redovisningskonsult.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom bokförings-, redovisnings- och ekonomistyrningsarbete.

Löpande redovisning

30p / 6v

Kursens syfte är att behandla affärsredovisningens olika delar.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om ett företags löpande transaktioner samt förmåga att utföra grundläggande redovisningsarbete i affärs- och bokföringssystem i yrkesrollen som Redovisningskonsult.

Rapportering med IT-stöd

10p / 2v

Endast i Göteborg

Kursens syfte är att behandla automatiserade processer inom redovisningen samt olika typer av rapporter för ekonomisk uppföljning.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskap om digitala lösningar för bokföring och redovising samt förmåga att tolka och utvärdera systemgenererade ekonomirapporter.

Redovisning mot offentlig sektor

20p / 4v

Endast i Göteborg.

Kursens syfte är att behandla de specifika förutsättningar som råder inom redovisning mot offentlig sektor.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om skillnaderna mellan offentliga och privata verksamheters redovisning samt förmåga att utföra redovisningsarbete som svarar mot den offentliga sektorns krav på rättssäkerhet och effektivitet.

Årsredovisning

20p / 4v

Kursens syfte är att behandla årsredovisningens olika delar, uppbyggnad och tillämpning inom olika företagsformer.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om formalian för en fullständig årsredovisning samt förmåga att sammanställa en årsredovisning med hänsyn till ett företags intressenter, gällande lagrum
och olika redovisningsprinciper i yrkesrollen som Redovisningskonsult.

Kompetensportfölj och entreprenörskap

10p / 2v

Kursens syfte är att behandla verktyg för självledarskap, lärande och professionell utveckling.

Löneadministration

20p / 4v

Endast i Stockholm.
Ger grundläggande kunskaper om lagar och avtal som tillämpas för Löneberedning samt hur löneberäkningar genomförs.

Kursen innehåller praktiska lönekörningar såväl manuellt som med hjälp av ett relevant program samt rapportering till olika myndigheter, bl a Skatteverket, Kronofogden samt Försäkringskassan.

Vidare är målet att den studerande självständigt ska kunna genomföra lönearbetet samt lönerelaterade bokningar i redovisningsarbetet av lön.

Rådgivande projektledning för Redovisningskonsulter

20p / 4v

Endast i Stockholm
Kursens syfte är att behandla Redovisningskonsultens rådgivande roll i yrkesrollen samt ge kännedom om tolka automatiserade processer inom redovisningen och om olika typer av rapporter för ekonomisk uppföljning.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskap om den konsultativa processen, förmåga att tillämpa service och ett säljande arbetssätt i kundrelationer samt att den studerande ska utveckla kunskap om digitala lösningar för bokföring och redovisning samt förmåga att tolka och utvärdera systemgenererade ekonomirapporter.

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:

1. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.
2. Särskild behörighet, som är specifik för utbildningen.

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 • Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning,
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskild behörighet för Redovisningskonsult

 • Svenska 2, eller motsvarande dokumenterad kunskap.
 • Matematik 2, eller motsvarande dokumenterad kunskap.

Saknar du full behörighet?

Om du inte uppfyller alla behörighetskraven kan du ansöka via något som kallas Reell kompetens eller Fri kvot. Läs mer här>>

Terminstider

Redovisningskonsult Stockholm
År 2020-2022
HT 2020 24/8 – 8/1 2021, 20 veckor, 100 poäng
VT 2021 11/1 – 18/6, 23 veckor, 115 poäng
HT 2021 9/8 – 14/1 2022, 23 veckor, 115 poäng
VT 2022 17/1 – 6/5, 16 veckor, 80 poäng

År 2021-2023
HT 2021 23/8 – 14/1 2021, 21 veckor, 105 poäng
VT 2022 17/1 – 17/6, 22 veckor, 110 poäng
HT 2022 8/8 – 13/1 2023, 23 veckor, 115 poäng
VT 2023 16/1 – 5/5, 16 veckor, 80 poäng

Redovisningskonsult Göteborg
År 2020-2022
HT 2020 24/8 – 8/1 2021, 20 veckor, 100 poäng
VT 2021 11/1 – 18/6, 23 veckor, 115 poäng
HT 2021 9/8 – 14/1 2022, 23 veckor, 115 poäng
VT 2022 17/1 – 6/5, 16 veckor, 80 poäng

År 2021-2023
HT 2021 23/8 – 14/1 2021, 21 veckor, 105 poäng
VT 2022 17/1 – 17/6, 22 veckor, 110 poäng
HT 2022 8/8 – 13/1 2023, 23 veckor, 115 poäng
VT 2023 16/1 – 5/5, 16 veckor, 80 poäng

LIA
Stockholm

År 2020-2021
LIA 1 6/9–12/11, 2021, 10 veckor
LIA 2 14/2 – 22/4, 2021, 10 veckor

År 2021-2023
LIA,1 5/9-11/11 2022, 10 veckor
LIA 2, 13/2-21/4 2023, 10 veckor

Göteborg
År 2020-2022
LIA 1 13/9–19/11, 2021, 10 veckor
LIA 2 7/2 – 25/4, 2022, 10 veckor

År 2021-2023
.                     Start              Slut               Veckor          YHP
LIA 1.           2022-09-05   2022-11-11   10                  50
LIA 2.           2023-02-06   2023-04-14   10                  50

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Ange din e-post så påminner vi dig när ansökan öppnar.
Jag godkänner att mina uppgifter lagras.
Vi samarbetar med bland andra
Åhléns City / ALSO AB / Apoteket AB / Appelberg AB / Aramatis Headhunting / Baby Shop Store STHLM AB / Beltrami Recruitment AB / Bik Bok AB / Goava / Google / HM AB / ICA Sverige AB / Intersport AB / Lexicon / LINUM AB / Microsoft / Nordic Hotels / Plantagen AB / REF Stockholm / Stadium AB / Talentech AB / Tele2 IoT AB / Viva Media Group AB / Work Shop The Retail Agency / Zodiac Sverige AB /