Payroll Business Partner

Yh-program 2 år 410 Yh-poäng
Malmö
ca 80 veckor heltid varav 20 veckor LIA/Praktik
Terminsstart aug 2024. Ansökningsperiod: Öppen för Sen anmälan
Utbildningsledare: Ulrika Delin ulrika.delin@ssb.se
Antagningsfrågor: Tel: 020–10 33 80 (mån, ons, fre: 10.00-12.00) antagning@ssb.se

Hantering och rådgivning inom lön, HR och ekonomi

För dig som vill ha en nyckelroll inom affärsekonomi, lönehantering och personaladministration. Du lär dig att förstå och hantera digitala lönesystem och HR-processer samt systemförvaltning. Du har en rådgivande och operativ roll.

Den moderna löneprocessen i kombination med allt mer komplexa lagar och regler samt ökad globalisering ställer ständigt ökade krav på löneyrket. Det gör att efterfrågan på personer med kompetens inom rollen Payroll Business Partner är stor.

Vad gör en Payroll Business partner?

Rollen Payroll Business Partner utgår från lönespecialisten och adderar tekniska färdigheter, verksamhetsförståelse, medarbetarupplevelsen, lön ur ett ekonomiskt perspektiv och kryddar med HR. Framtidens löneroll kräver en balans med ett systemintresse, kundservice och rådgivning.

Lönerollen förändras snabbt

Lönerollen är under utveckling och företagen förväntar sig  mer stöd och rådgivning inom lön, HR och ekonomi. Förändringen innebär bland annat att många manuella moment effektiviseras genom automation och digitalisering.

Mindre administration, mer rådgivning

Genom att lägga mindre tid på administrativa processer i systemlösningar, kan löneavdelningen skapa mervärde genom konsultation och rådgivning mot organisation och kunder. En Payroll Business Partner kan lön, arbetsrätt, lagar och avtal m m och förstår vad som kommer ut i andra ändan när uppgifter kommer in i löneprogrammet.

Utbildningen uppfyller kompetenskraven för Payroll Business Partner

Utbildningen är utformad för att möta de krav på kompetens och specialiserat yrkeskunnande inom teoretiska och praktiska digitala löne- och HR-processer, samt systemförvaltning. Utbildningen ligger till grund för att bli Auktoriserad Lönekonsult hos Srf konsulterna.

Arbetslivet kräver att Payroll Business Partner har kompetens att:

 1. förmedla kundvärde och konsultativ kundrådgivning
 2. hantera pensions- och försäkringsärenden, förmånsrätt och resereglemente
 3. rådgiva i HR och personalstrategiska beslut
 4. hantera, uppgradera och förvalta löneprogram- och system
 5. rådgiva i personalekonomiska frågor och utforma nyckeltal
 6. med helhetsansvar utföra löneberedning enligt gällande rutiner
 7. tillämpa arbetsrättsliga lagar och praxis för anställning och avtal vid löneberedning
 8. tillämpa ett proaktivt förhållningssätt och entreprenörskap i yrkesutövandet

Efter avslutad utbildning kommer du ha färdigheter i att

1. Planera, utföra samt identifiera resurser för att bereda specialiserade arbetsuppgifter inom teoretiska och praktiska digitala löne- och HR-processer samt systemförvaltning.

2. Lösa sammansatta problem inom teoretiska och praktiska digitala löne- och HR-processer samt systemförvaltning.

3.Kommunicera åtaganden och lösningar gällande teoretiska och praktiska digitala löne- och HRprocesser samt systemförvaltning på såväl svenska som engelska.

Kvalitetsauktoriserad

Vi är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Vilket är en trygghet för dig som studerar här.

Praktikperioder

Ungefär en tredjedel av studietiden gör du praktik på på olika arbetsplatser som du väljer själv. Det ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och skapa ett stort nätverk.

Nära samarbete med branschen

Stockholm School of Business har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningens ledningsgrupp.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN).

Alla studerande på skolan får fri tillgång till LinkedIn Learning, vilket ger ytterligare möjlighet till flexibel kompetensutveckling genom 16 000 onlinekurser.

Utbildningen är platsbunden

Utbildningen är på heltid och sker på plats i klassrum.  Det går inte att läsa på distans. Vissa delkurser kräver att man är på plats heldagar.

Yrkesroller efter examen

 • Digital Payroll Projekt Leader
 • Lönehandläggare
 • Lönekonsult
 • Lönespecialist
 • Payroll Adivsor
 • Payroll Business Partner

Innehåll

Payroll Business Partner

410 Yh-poäng

Analys och insikter – Lön som verksamhetsstöd

20p / 4v

Kursen handlar om att utifrån den information och data som löneavdelningen besitter kunna stötta verksamheten med analys och insikter. Syftet med kursen är att eleven skall kunna nyttja informationen i ett lönesystem till att stötta sin verksamhet på ett effektivt sätt. Detta kan gälla allt från ekonomisk uppföljning och kostnadsanalys av de anställda. På så sätt kan lön hjälpa verksamheten att fatta bättre beslut.

Arbetsrätt Kollektivavtal och Omvärldsbevakning

30p / 6v

Kursens syfte är behandla lagstiftningen och juridisk metod inom det arbetsrättsliga området. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om de arbetsrättsliga lagar och avtal som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare samt ett juridiskt förhållningssätt till frågor som rör arbetet, personal och löner i yrkesrollen som Payroll Business Partner. I detta inkluderas också att studenten skall ha förståelse för hur man i löneyrket omvärlds bevakar området på ett framåtlutat sätt. Samt hur nya lagar och regler påverkar lönesystemet och företagets förmåga att behålla god kvalité. Detta inkluderar förändringar i kollektivavtal, semester- och skattelagstiftning, pension och övriga arbetstidslagar.

Den konsultativa lönerollen

30p / 6v

Kursen syfte är att behandla den konsultativa aspekten av yrkesrollen som Lönespecialist. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskap om den konsultativa processen samt förmåga att tillämpa service och säljande arbetssätt I kundrelationer. Men också att kunna reflektera över och förstå chef och medarbetarupplevelsen kopplat till sin egen service. Så att lönefunktionen kan bidra till den interna servicekänslan i företaget och därmed bidra till en positiv chef- och medarbetarupplevelse. Vilket är viktigt för företag idag. Att förstå hur man på ett enkelt sätt sätter upp ett lönenära förändrings eller IT projekt, hela vägen från syfte till målbild och planering och genomförande. Att tillämpa projektverktyg och jobba med en projektplan mot ett tydligt mål. I kursen ingår grundutbildning i hur man vägleder individer och grupper och hur man kan jobba för att hjälpa till att åstadkomma beteendeförändringar.

Digitala verktyg och metoder

20p / 4v

Kursen ger inblick i tillgängliga digitala verktyg kopplat till den nya lönerollen. Hur digitala verktyg skapar värde för avdelningen och organisationen samt hur de i praktiken används. Syftet med kursen är att studenten skall ha en god förståelse för vilka verktyg som finns att tillgå för en modern lönefunktion. Förstå allt ifrån tillämpningsområden till implementation och hur man praktiskt använder dem. Exempel på smarta verktyg kan vara avancerade excel-funktioner (VBA), AI-baserad programvara, digitala assistenter, chatbottar eller övriga robotverktyg (RPA).

Examensarbete

20p / 4v

Kursens syfte är att den studerande ska tillämpa, fördjupa och kombinera förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser samt utveckla ett konsultativt arbetssätt genom att självständigt lösa en eller flera komplexa frågeställningar enligt uppdragsgivares förfrågan. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla förmåga att självständigt analysera och presentera ett konsultuppdrag inom lönehanterings- och personaladministrationsarbete. Examensarbetet presenteras muntligt och skriftligt. I den skriftliga rapporten ska den studerande sammanfatta arbetet i ett abstract skrivet på engelska.

Kompetensportfölj och Entreprenörskap

10p / 2v

Kursens syfte är att behandla verktyg för självledarskap, lärande och professionell utveckling. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om de generella kompetenskraven på yrkesrollen samt förmåga att ta ansvar för sin egen kompetensutveckling.

Lärande i Arbete 1

50p / 10v

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen som Payroll Business Partner. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom lönehanteringsarbete.

Lärande i Arbete 2

50p / 10v

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen som Payroll Business Partner. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom löne- och HR-processer samt systemförvaltning. Som en del i kursen innefattas också momentet process/systemkartläggning där den studerande gör en nulägesanalys av lönefunktionen och presenterar till avdelningen. Genom detta moment får den studerande en aktiv möjlighet att tillämpa sina digitala färdigheter så kan vara företaget till gagn.

Lönehantering och lönesystem 1

30p / 6v

Kursens syfte är behandla grundläggande löneberedningsarbete samt lönehanterings- och personaladministrationsarbetets roll i och påverkan på företag och organisationer. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla teoretiska kunskaper inom löneadministration samt förmåga att hantera grundläggande löneberedning och branschanpassade systemlösningar i yrkesrollen som Payroll Business Partner.

Lönehantering och lönesystem 2

30p / 6v

Kursens syfte är att behandla det löneberedande arbetet med hänsyn till arbetsrättsliga och systemtekniska aspekter. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskap om årliga lönerutiner samt förmåga att hantera företags och organisationers löneadministration och branschanpassade systemlösningar i yrkesrollen som Payroll Business Partner.

Lönehantering och lönesystem 3

20p / 4v

Målet med kursen är att den studerande skall få kunskaper inom mer avancerade löneprocesser. Detta kan inkludera processer som att transformera och konvertera information/data från andra system. Större korrigeringsarbeten som berör områden såsom historik, ackumulatorer, komplicerade retroberäkningar, tidigare löner eller större förmånskorrigeringar. Utövningen av avancerade löneprocesser gör att den studerande lär sig hantera situationer som kräver kreativitet och kunskap.

Pensioner och försäkringar, förmånsrätt och resereglemente

30p / 6v

Kursens syfte är behandla hanteringen av pensioner och försäkringar samt förmånsrätt och reseregulativa bestämmelser. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om komplexa regelverk samt förmåga att bereda lön i enlighet med bestämmelser för pension, försäkringar, förmåner och resor.

Perspektiv utifrån: Ekonomi - Redovisning, avstämning

25p / 5v

Kursens syfte är att ge den studerande inblick i lön utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Kursen varvar centrala begrepp och teorier inom redovisning med praktiska exempel om hur bokföring påverkar lönearbetet. Hur lönearter konteras, hur bokföringsfiler ser ut och vilken information som är viktig för en ekonomiavdelning. Kursen hjälper den studerande att förstå gränslandet mellan lön och ekonomi.

Perspektiv utifrån: HR avdelningen

25p / 5v

Kursens syfte är att behandla olika processer inom HR och den studerande skall förstå hur HR-arbetet skiljer sig i jämförelse med lönearbetet och hur den studerande kan skapa mervärde för företaget genom att agera brygga mellan dessa processer. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskap om hur olika lönefrågor påverkas av personalarbetets innehåll och processer samt förmåga att hantera personaladministrativa frågor. Men detta gäller också det omvända, det vill säga hur HR-arbetet påverkas av de löneadministrativa processerna.

Systemlandskap och integrationer

20p / 4v

Syftet med kursen är att den studerande skall kunna förstå lönesystemets plats i företagets systemkarta. Vilka andra system som påverkar lön, direkt och indirekt. Hur system samverkar med varandra och vilka olika kommunikationssätt som finns mellan system. Vilka risker och möjligheter som finns med många ihopkopplade system.

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:

1. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.
2. Särskild behörighet, som är specifik för utbildningen.

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 • Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning,
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskild behörighet för Payroll Business Partner

 • Svenska B/2, eller Svenska som andraspråk 2
 • Matematik B/2 (a, b eller c), eller motsvarande dokumenterad kunskap.

Saknar du full behörighet?

Om du inte uppfyller alla behörighetskraven kan du ansöka via något som kallas Reell kompetens eller Fri kvot. Läs mer här>>

Terminstider/LIA

Terminstider

2022-2024
Start              Slut               Veckor           YHP
2022-08-29   2023-01-13   20                  100
2023-01-16   2023-06-16   22                  110
2023-08-14   2024-01-12   22                  110
2024-01-15   2024-05-17   18                  90

År 2023-2025
Start              Slut               Veckor           YHP
2023-08-28     2024-01-12     20        100
2024-01-15     2024-06-21     23        115
2024-08-12     2025-01-10     22        110
2025-01-13     2025-05-09     15        85

År 2024-2026
Start              Slut               Veckor           YHP
2024-08-26   2025-01-10   20                  100
2025-01-13   2025-06-20   23                  115
2025-08-11   2026-01-09   22                  110
2026-01-12   2026-05-08   17                  85

LIA-perioder

År 2022-2024       
Start              Slut               Veckor           YHP
2023-12-04   2024-02-09   10                  50
2024-03-11   2024-05-17   10                  50

År 2023-2025
Start              Slut                 Veckor        YHP
2024-11-25 — 2025-01-31  10                 50
2025-03-03 — 2025-05-09  10                 50

Ansökan

Med ansökan ska du bifoga

 • Slutbetyg från gymnasium
 • Eventuella andra kompletteringar och tillägg

Här hittar du mer information om hur ansökan går till

Frågor: antagning@ssb.se

Vad betyder Sen anmälan?
Sena anmälningar antas i turordning, det innebär att vi erbjuder alla som är behöriga plats i den ordning ansökningarna kommer in till oss. Tänk därför på att ladda upp de betyg/intyg som krävs för att styrka din behörighet så fort som möjligt. När utbildningen är helt full tar vi bort möjligheten att göra en sen anmälan.

Relaterade utbildningar

Inga relaterade utbildningar hittades

Vi samarbetar med bland andra
Åhléns City / ALSO AB / Apoteket AB / Appelberg AB / Aramtis Headhunting / ATEA / Baby Shop Store STHLM AB / Beltrami Recruitment AB / Benify AB / Bik Bok AB / Bosch Rexroth AB / Cygate Sverige AB / ECIT / Euvic Sverige AB / Filippa K / Fortum Markets AB / Goava / Google / Happy socks / HM AB / ICA Sverige AB / Intersport AB / KGK / Lagerhouse / Learnifier AB / Lexicon / LINUM AB / Microsoft / Nordic Hotels / Panduro / Plantagen AB / Rahmqvist Group AB / REF Stockholm / Stadium AB / Stjänsäljarpodden / Stora Coop / Talentech AB / Telavox AB / Tele2 IoT AB / Viva Media Group AB / Willys / WISE / Work Shop The Retail Agency / Workbuster AB / Zodiac Sverige AB /

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Stockholm of Business, orgnr. 556701-9699 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata